UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I WARUNKI USŁUGI
Data wejścia w życie: 17 czerwca 2020 r

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego i Warunki świadczenia usług („EULA”) stanowią wiążącą umowę między Tobą, użytkownikiem indywidualnym („Ty”) a jednostką organizacyjną firmy 2GO Systems („Operator RallyGO”, „my”, „nas” lub „nasz "," operator ") regulujący korzystanie przez użytkownika z aplikacji mobilnych, które RallyGO udostępnia do pobrania (indywidualnie i zbiorowo," Aplikacja "), powiązanej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.RallyGO.eu oraz wszelkich innych usług internetowych będących własnością lub kontrolowanych przez lub w imieniu RallyGO (łącznie z Aplikacją, „Usługa”).

 

INSTALUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI W INNY SPOSÓB, ZGADZASZ SIĘ PRZECZYTAĆ, ZROZUMIĆ I ZGADZIĆ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z USŁUGI.

Istotne warunki: zgodnie z bardziej szczegółowymi postanowieniami niniejszej umowy EULA (bez ograniczania wyraźnego języka niniejszej umowy EULA), potwierdzasz, co następuje:

- Usługa jest licencjonowana, a nie sprzedawana użytkownikowi, a użytkownik może korzystać z Usługi tylko w sposób określony w niniejszej umowie EULA;

- korzystasz z Usługi na własne ryzyko i przed rozpoczęciem korzystania z Usługi powinieneś skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia;

- korzystanie z Usługi może podlegać odrębnym warunkom świadczenia usług i opłatom przez strony trzecie, w tym między innymi warunkom świadczenia usług i opłatom operatora sieci komórkowej („Operator”), w tym opłatom za wykorzystanie danych oraz nadwyżka, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosisz;

- wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności RallyGO dostępną pod adresem https://RallyGO.eu/privacy-policy („Polityka prywatności”);

- udostępniamy Aplikację na zasadzie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, a odpowiedzialność Operatora RallyGO wobec Ciebie jest ograniczona;

- spory powstałe pomiędzy Tobą a Operatorem RallyGO będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Akceptując niniejszą umowę EULA, jak opisano bardziej szczegółowo w sekcji 11 poniżej, zarówno Ty, jak i RallyGO zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub udziału w pozwie zbiorowym;


1. Warunki ogólne.

a. Zmiany w niniejszej umowie EULA. Rozumiesz i zgadzasz się, że możemy zmienić niniejszą umowę EULA w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zmieniona umowa EULA zacznie obowiązywać z chwilą opublikowania, chyba że określono inaczej. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie będzie równoznaczne z akceptacją takiej zmienionej umowy EULA. Jeśli uznasz, że jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie licencyjnej lub w Usłudze są nie do przyjęcia, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie dostępu, przeglądania i korzystania z Usługi w inny sposób.

b. Polityka prywatności. Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej podlega również Polityce prywatności RallyGO, której warunki zostały włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

do. Zagadnienia jurysdykcyjne. Usługa jest kontrolowana i obsługiwana przez 2GO Systems OU zarejestrowaną pod numerem 14961466 z biura w Tallinie w Estonii. Operator RallyGO nie składa żadnych oświadczeń, że materiały w Serwisie są odpowiednie, zgodne z prawem lub dostępne do użytku w miejscach innych niż Unia Europejska. Osoby, które decydują się na dostęp do Usługi lub korzystanie z niej z lokalizacji poza Unią Europejską, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Dostęp do Usługi z jurysdykcji, w których zawartość lub praktyki Usługi są nielegalne, nieautoryzowane lub karane, jest surowo zabroniony.

re. Kwalifikowalność. Usługa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia ani dla użytkowników, którzy zostali wcześniej zawieszeni lub usunięci z usługi przez operatora. JEŚLI MASZ MNIEJ 13 LAT, NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z USŁUGI ANI DOSTĘPOWAĆ DO USŁUGI W ŻADNYM CZASIE ANI W ŻADNY SPOSÓB. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat lub zostałeś upoważniony do korzystania z Usługi przez rodzica lub opiekuna prawnego, który ma co najmniej 18 lat.


2. Usługa.

a. Opis. Usługa zapewnia możliwość stworzenia własnego zespołu i zapisywania się na wszelkie obsługiwane przez nas wydarzenia.

b. Usługi mobilne. Usługa będzie dostępna za pośrednictwem telefonu komórkowego, tabletu lub innego urządzenia bezprzewodowego (łącznie określane jako „Usługi mobilne”). Korzystanie z usług mobilnych podlega normalnym opłatom za przesyłanie wiadomości, danych oraz inne stawki i opłaty operatora komórkowego. Ponadto pobieranie, instalowanie lub używanie niektórych usług mobilnych może być zabronione lub ograniczone przez operatora komórkowego, a nie wszystkie usługi mobilne mogą działać ze wszystkimi operatorami lub urządzeniami. W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie u swojego operatora komórkowego w celu ustalenia, czy Usługi mobilne są dostępne dla Twojego urządzenia mobilnego, jakie ograniczenia, jeśli w ogóle, mogą mieć zastosowanie do korzystania z usług mobilnych i w jakim zakresie będą kosztować.


3. Rejestracja .

a. Uwierzytelnienie loginu. Chociaż zawsze możesz przeglądać publiczne części Usługi bez rejestracji u nas, aby móc w pełni korzystać z Usługi, musisz pobrać Aplikację i zarejestrować u nas konto („Konto”), wypełniając formularz rejestracyjny na https://rallygo.eu/ lub bezpośrednio przez aplikację mobilną.

b. Ochrona Konta. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego Konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich poświadczeń. Nie możesz udostępniać danych logowania do swojego Konta osobom trzecim. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić RallyGO pod adresem support@RallyGO.eu, jeśli podejrzewasz lub wiesz o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu danych logowania lub innym naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do Twojego Konta. RallyGO nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieuprawnionego użycia Twoich danych uwierzytelniających przed powiadomieniem RallyGO o takim nieuprawnionym użyciu lub utracie Twoich danych uwierzytelniających.

do. Dokładność informacji. Tworząc Konto, przekażesz RallyGO prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje. Zaktualizujesz informacje o sobie szybko i w razie potrzeby, aby były one aktualne i dokładne. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, anulowania, usunięcia lub ponownego przypisania niektórych nazw użytkownika i linków bezpośrednich w odpowiednich okolicznościach, określonych przez nas według naszego wyłącznego uznania, i możemy, za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedzenia, zawiesić lub zamknąć Twoje Konto, jeśli na Twoim Koncie wystąpią działania które, według naszego wyłącznego uznania, mogłoby spowodować lub mogłoby stanowić naruszenie niniejszej umowy EULA, spowodować uszkodzenie lub utrudnić działanie Usługi, naruszyć lub naruszyć jakiekolwiek prawa osób trzecich, zaszkodzić reputacji RallyGO lub naruszyć jej reputację lub naruszyć jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa . Jeśli wiadomości wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail zostaną zwrócone jako niemożliwe do dostarczenia, RallyGO może natychmiast zamknąć Twoje Konto bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności.


4. Subskrypcje i płatności.

a. Wstępna płatność za subskrypcję. Aby korzystać z zalet Usługi, nie musisz kupować żadnego abonamentu.
b. Dodatkowy dostęp do modułów premium może wymagać zarejestrowania się w jednej z subskrypcji.


5. Prawa własności intelektualnej.

a. Licencja. Z zastrzeżeniem pełnego i ciągłego przestrzegania niniejszej Umowy, 2GO Systems OU niniejszym udziela osobistej, ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z Usługi wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. 2GO Systems OU zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

b. Zadowolony. Z wyjątkiem Treści użytkownika, treści, które operator RallyGO dostarcza użytkownikom końcowym w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, oprogramowanie, nagrania dźwiękowe (i zawarte w nich utwory muzyczne) oraz funkcje interaktywne mogą być chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej i stanowi własność firmy RallyGO lub jej licencjodawców będących osobami trzecimi (łącznie „Treści RallyGO”). Zabrania się kopiowania, reprodukcji, przesyłania, ponownego publikowania, nadawania, transmitowania, retransmisji, publikowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, wykorzystywania w celach komercyjnych lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów z Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody właściciel takich materiałów lub w zakresie dozwolonym przez zamierzone funkcje Usługi. Korzystanie z Treści RallyGO musi być zgodne z obowiązującym prawem. RallyGO zastrzega sobie wszelkie prawa po stronie swoich licencjodawców; użytkownicy nie mogą naruszać praw właścicieli praw autorskich do nagrań dźwiękowych zawartych w Serwisie lub jakichkolwiek utworów muzycznych zawartych w Serwisie (łącznie „Muzyka”).

do. Znaki. Znaki towarowe, znaki usługowe i logo RallyGO („Znaki towarowe RallyGO”) używane i wyświetlane w Serwisie są zarejestrowanymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi RallyGO. Zabrania się używania Znaków Towarowych jako części łącza do lub z Usługi bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody operatora RallyGO. Nie możesz usuwać żadnych Znaków Towarowych identyfikujących własność lub pochodzenie Treści RallyGO. Wszelka wartość firmy wynikająca z użycia jakiegokolwiek Znaku Towarowego RallyGO będzie działać wyłącznie na korzyść RallyGO.


6. Treści użytkownika.

za. Definicja. „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie treści, które użytkownicy przesyłają, publikują lub przesyłają (łącznie „publikują”) do lub za pośrednictwem Usługi, w tym między innymi wszelkie teksty, komentarze i inne prace podlegające ochronie na mocy prawa Estonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji , w tym między innymi patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych i praw autorskich, a także wyklucza wszelkie Treści RallyGO.

b. Sprawdzanie treści użytkownika. RallyGO oferuje użytkownikom końcowym możliwość przesyłania Treści użytkownika do lub przesyłania Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi. RallyGO nie przeprowadza wstępnej weryfikacji żadnych Treści użytkownika, ale zastrzega sobie prawo do usuwania, blokowania, blokowania lub usuwania wszelkich Treści użytkownika według własnego uznania. RallyGO nie gwarantuje dokładności, integralności, stosowności, dostępności ani jakości jakichkolwiek Treści użytkownika i w żadnym wypadku RallyGO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika.

do. Licencje na Treści użytkownika. Chociaż zachowujesz prawo własności do wszelkich praw, które możesz mieć do swoich Treści użytkownika, niniejszym udzielasz RallyGO nieograniczonej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, nieodpłatnej licencji na całym świecie na reprodukcję, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, komunikowanie się, publiczne wykonywanie (w tym za pomocą cyfrowych transmisji audio i na zasadzie bezpośredniej komunikacji z odbiorcami), udostępniać, tworzyć dzieła pochodne, retransmitować z Witryn zewnętrznych oraz w inny sposób wykorzystywać i wykorzystywać (łącznie „Użytkowanie”) całość lub jakąkolwiek część wszystkich Treści Użytkownika, które publikujesz w Serwisie lub za jego pośrednictwem w jakikolwiek sposób i za pośrednictwem dowolnych środków i formatów znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych, do celów (i) reklamy, marketingu i promocji RallyGO i Usługi; (ii) wyświetlanie i udostępnianie Treści użytkownika innym użytkownikom Usługi; oraz (iii) świadczenie Usługi zgodnie z niniejszą Umową EULA. Ponadto udzielasz RallyGO nieodpłatnej licencji na używanie swojej nazwy użytkownika, obrazu, głosu i podobieństwa w celu identyfikacji Ciebie jako źródła wszelkich Treści użytkownika. Wszelkie Treści Użytkownika przesłane przez Ciebie do lub za pośrednictwem Serwisu lub przesłane do RallyGO będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone oraz traktowane jako takie przez RallyGO i mogą być wykorzystywane przez RallyGO zgodnie z niniejszą Umową LICENCYJNĄ bez powiadomienia i bez jakąkolwiek odpowiedzialność wobec RallyGO.

re. Musisz mieć prawa do publikowanych treści. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś właścicielem Treści użytkownika opublikowanych przez Ciebie w Usłudze lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób masz prawo do udzielenia licencji określonej w niniejszej umowie EULA; (ii) Publikowanie i używanie Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw wynikających z umów, praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby, w tym między innymi: prawa każdej osoby widoczne w dowolnej Treści użytkownika; (iii) Publikowanie Treści Użytkownika w Usłudze nie będzie wymagało od nas uzyskania jakichkolwiek dalszych licencji ani zapłaty jakichkolwiek tantiem, opłat, rekompensat lub innych kwot ani przypisania jakichkolwiek korzyści osobom trzecim; oraz (iv) Publikowanie Treści Użytkownika w Usłudze nie skutkuje naruszeniem umowy między Tobą a osobą trzecią. Zgadzasz się zapłacić wszystkie kwoty należne jakiejkolwiek osobie w wyniku umieszczenia przez Ciebie Treści użytkownika w Usłudze.

mi. Zrzeczenie się praw do treści użytkownika. Publikując Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem, zrzekasz się wszelkich praw do uprzedniej kontroli lub zatwierdzenia wszelkich materiałów marketingowych lub promocyjnych związanych z takimi Treściami użytkownika. Zrzekasz się również wszelkich praw do prywatności, reklamy lub innych praw o podobnym charakterze w związku z Treścią użytkownika lub jakąkolwiek jej częścią. W zakresie, w jakim jakiekolwiek osobiste prawa osobiste nie są zbywalne ani przenoszone, niniejszym zrzekasz się i zgadzasz się nigdy nie dochodzić żadnych osobistych praw osobistych ani wspierać, utrzymywać lub zezwalać na jakiekolwiek działania oparte na jakichkolwiek prawach osobistych, które możesz mieć w stosunku do wszelkie Treści użytkownika, które publikujesz w Usłudze lub za jej pośrednictwem.

fa. Kontrowersyjna treść. Zgadzasz się nie publikować w Serwisie żadnych Treści użytkownika, które są lub mogą być interpretowane jako (i) obraźliwe, zastraszające, zniesławiające, nękające, szkodliwe, nienawistne, niedokładne, naruszające, zniesławiające, budzące zastrzeżenia, obsceniczne, obraźliwe, pornograficzne, szokujące, groźby, bezprawne, brutalne, wulgarne lub naruszające jakiekolwiek obowiązujące prawo (w tym prawa dotyczące mowy); lub (ii) promowanie jakiegokolwiek produktu, dobra lub usługi, fanatyzmu, dyskryminacji, nienawiści, nietolerancji, rasizmu lub podżegania do przemocy (w tym samobójstw) (łącznie „Treść budząca zastrzeżenia”). Publikowanie jakiejkolwiek kontrowersyjnej treści może narazić Cię na roszczenia stron trzecich i żadne z praw przyznanych Ci w niniejszej umowie EULA nie może zostać podniesione jako obrona przed takimi roszczeniami osób trzecich. Jeśli napotkasz jakiekolwiek kontrowersyjne treści w Usłudze, natychmiast wyślij wiadomość e-mail na adres Support@RallyGO.eu. RallyGO może według własnego uznania podjąć wszelkie działania, które uzna za konieczne i / lub stosowne, przeciwko każdemu Użytkownikowi, który publikuje kontrowersyjne treści w Serwisie.


7. Ograniczenia w korzystaniu z Usługi.

za. Oprócz wszelkich innych ograniczeń określonych w niniejszej umowie EULA i bez ograniczania tych ograniczeń, podczas korzystania z Usługi użytkownik zgadza się nie: wykonywać nieautoryzowanych kopii ani prac pochodnych jakichkolwiek treści udostępnianych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem; używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócenia lub próby zakłócenia prawidłowego działania Usługi; podejmować prób odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania lub kodu źródłowego, które składają się na Usługę; usuwać lub zmieniać jakichkolwiek istotnych Postów RallyGO lub innych osób lub podmiotów w Serwisie; w ramkach lub linkach do jakichkolwiek materiałów lub informacji dostępnych w Serwisie; zmieniać, niszczyć, uszkadzać lub w inny sposób omijać zatwierdzonego oprogramowania, za pośrednictwem którego udostępniana jest Usługa; używać jakichkolwiek znaków towarowych, znaków usługowych, znaków projektowych, logo, fotografii lub innych treści należących do RallyGO lub uzyskanych z Usługi; podawać RallyGO fałszywych danych osobowych; utworzyć nowe konto w RallyGO, bez wyraźnej pisemnej zgody RallyGO, jeśli RallyGO wcześniej zablokowało Twoje konto; pozyskiwać lub zbierać dane osobowe od innych Użytkowników; ujawniać danych osobowych osoby trzeciej w Serwisie lub uzyskanych z Serwisu bez zgody tej osoby; korzystać z Usługi w celu wysyłania e-maili lub innych komunikatów do osób, które poprosiły o nie wysyłanie im wiadomości; korzystać z Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody RallyGO w jakimkolwiek celu komercyjnym lub nieautoryzowanym, w tym do komunikowania się lub ułatwiania jakiejkolwiek reklamy komercyjnej, namawiania lub spamowania; ani naruszać jakichkolwiek obowiązujących federalnych, stanowych lub lokalnych praw lub przepisów bądź warunków niniejszej umowy EULA.


8. Witryny zewnętrzne. Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich lub możliwość udostępniania informacji z takimi witrynami („Witryny zewnętrzne”). RallyGO nie popiera żadnych Witryn zewnętrznych ani treści udostępnianych na takich Witrynach zewnętrznych. RallyGO nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek Witryn zewnętrznych i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści lub dokładności jakichkolwiek materiałów na takich Witrynach zewnętrznych. Zgadzasz się, że RallyGO nie będzie ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania, zaangażowania, ekspozycji lub interakcji z jakimikolwiek Witrynami zewnętrznymi.


9. Informacje zwrotne. Chociaż nieustannie pracujemy nad rozwojem i oceną naszych własnych pomysłów i funkcji dotyczących produktów, wiemy, że nie znamy wszystkich odpowiedzi. Dlatego czekamy na Twoje opinie, komentarze i sugestie. Jeśli zdecydujesz się wnieść swój wkład, przesyłając do RallyGO wszelkie pomysły („ Informacja zwrotna ”), wówczas niezależnie od tego, co może zawierać towarzysząca mu korespondencja, zastosowanie będą miały następujące warunki. W związku z tym, wysyłając opinię do RallyGO, zgadzasz się, że: a. RallyGO nie ma obowiązku przeglądu, rozważania ani wdrażania Twoich opinii ani zwrócić Ci całość lub część jakiejkolwiek Opinii z dowolnego powodu; b. Informacje zwrotne są przekazywane w sposób jawny, a RallyGO nie ma żadnego obowiązku zachowania poufności przesłanych przez Ciebie opinii ani powstrzymania się od ich wykorzystywania lub ujawniania w jakikolwiek sposób oraz c. nieodwołalnie udzielasz firmie RallyGO wieczystego i nieograniczonego pozwolenia na korzystanie z Informacji zwrotnych i ich pochodnych w dowolnym celu i bez ograniczeń, bezpłatnie i bez przypisywania jakiegokolwiek rodzaju, w tym poprzez dokonywanie, używanie, sprzedaż , oferując do sprzedaży, importując i promując produkty i usługi komercyjne, które zawierają lub ucieleśniają informacje zwrotne, w całości lub w części, w postaci dostarczonej lub zmodyfikowanej.


10. Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej.

za. Poszanowanie praw osób trzecich. 2GO Systems szanuje własność intelektualną innych osób i bardzo poważnie traktuje ochronę własności intelektualnej i prosimy naszych użytkowników, aby zrobili to samo.

b. Powtórz zasady naruszającego prawa. Polityka własności intelektualnej 2GO Systems ma na celu (i) usunąć lub uniemożliwić dostęp do materiałów, które według 2GO Systems w dobrej wierze, po zawiadomieniu od właściciela własności intelektualnej lub jego przedstawiciela, naruszają własność intelektualną osoby trzeciej poprzez udostępnianie za pośrednictwem Usługi; oraz (ii) usunąć wszelkie Treści użytkownika przesłane do Usługi przez „osoby dopuszczające się wielokrotnych naruszeń”. RallyGO za „powtarzającego się naruszającego” uznaje każdego użytkownika, który przesłał Treści lub Opinie użytkownika do Usługi lub za jej pośrednictwem i dla którego RallyGO otrzymało więcej niż dwa powiadomienia o usunięciu w odniesieniu do takich Treści użytkownika lub Informacji Zwrotnych. RallyGO zastrzega sobie jednak prawo do zamknięcia Konta dowolnego użytkownika po otrzymaniu pojedynczego powiadomienia o domniemanym naruszeniu lub na podstawie własnej decyzji RallyGO.

do. Procedura zgłaszania domniemanego naruszenia. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści udostępnione w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem zostały wykorzystane lub wykorzystane w sposób naruszający prawa własności intelektualnej, które posiadasz lub kontrolujesz, niezwłocznie prześlij „Powiadomienie o domniemanym naruszeniu” zawierające następujące informacje do Wyznaczonej Agent określony poniżej. RallyGO może przekazać Twoje powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw użytkownikowi, który rzekomo naruszył prawo, które posiadasz lub kontrolujesz, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na takie ujawnienie przez RallyGO. Twoja komunikacja musi zawierać zasadniczo następujące informacje: Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela utworu lub utworów, które zostały / zostały naruszone; ii. Identyfikacja utworów lub materiałów, których dotyczy naruszenie, lub, jeśli jedno zgłoszenie dotyczy wielu utworów, reprezentatywną listę takich utworów; iii. Identyfikacja konkretnego materiału, który rzekomo narusza prawa lub jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić RallyGO zlokalizowanie materiału; iv. Informacje wystarczające do umożliwienia RallyGO skontaktowania się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się z Tobą skontaktować; v. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i vi. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

re. Dane kontaktowe wyznaczonego agenta. Z wyznaczonym agentem RallyGO odpowiedzialnym za otrzymywanie powiadomień o domniemanym naruszeniu („Wyznaczony agent”) można skontaktować się pod adresem:

Przez e-mail: admin@2-go.ee
Pocztą:

2GO Systems OÜ
Koszulka AHTammsaare 47
11316 Tallinn
ESTONIA

mi. Roszczenie wzajemne. Jeśli otrzymasz powiadomienie od RallyGO, że materiały udostępnione przez Ciebie w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem są przedmiotem Powiadomienia o domniemanym naruszeniu, będziesz mieć prawo do przekazania RallyGO tak zwanego „roszczenia wzajemnego”. Aby było skuteczne, roszczenie wzajemne musi być sporządzone na piśmie, przekazane Wyznaczonemu agentowi RallyGO za pomocą jednej z metod określonych w sekcji 10.d i zawierać zasadniczo następujące informacje: i. Fizyczny lub elektroniczny podpis subskrybenta; ii. Identyfikacja materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz miejsca, w którym materiał pojawił się przed jego usunięciem lub dostęp do niego został wyłączony; iii. Oświadczenie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​subskrybent w dobrej wierze uważa, że ​​materiał został usunięty lub wyłączony w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji materiału, który ma zostać usunięty lub wyłączony; i iv. Nazwisko, adres i numer telefonu subskrybenta oraz oświadczenie, że subskrybent zgadza się na jurysdykcję Federalnego Sądu Okręgowego właściwego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się adres, lub jeśli adres abonenta znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi , następnie dla każdego okręgu sądowego, w którym można znaleźć RallyGO, i że abonent przyjmie doręczenie pism procesowych od osoby, która przekazała zawiadomienie zgodnie z sekcją 10.d powyżej, lub od przedstawiciela takiej osoby.

fa. Ponowne publikowanie treści objętych roszczeniem wzajemnym. Jeśli prześlesz roszczenie wzajemne do RallyGO w odpowiedzi na Powiadomienie o domniemanym naruszeniu, RallyGO niezwłocznie przekaże osobie, która dostarczyła Powiadomienie o naruszeniu prawa, kopię Twojego roszczenia wzajemnego i poinformuje tę osobę, że RallyGO zastąpi usunięte Treści użytkownika lub informacji zwrotnej lub zaprzestanie blokowania dostępu do niego w ciągu 10 dni roboczych, a RallyGO zastąpi usunięte Treści użytkownika lub informacje zwrotne i zaprzestanie blokowania dostępu do nich nie wcześniej niż 10, a nie później niż 14 dni roboczych po otrzymaniu roszczenia wzajemnego, chyba że RallyGO Wyznaczony Agent otrzyma zawiadomienie od strony, która złożyła Powiadomienie o domniemanym naruszeniu, że osoba ta wniosła powództwo o wydanie nakazu sądowego w celu powstrzymania użytkownika od angażowania się w działania naruszające prawa dotyczące materiałów w systemie lub sieci RallyGO.

sol. Fałszywe powiadomienia o domniemanych naruszeniach lub roszczenia wzajemne.

RallyGO zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od dowolnej strony, która złoży Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu lub Powiadomienie wzajemne z naruszeniem prawa.


11. Rozwiązywanie sporów.

za. Generał. Ty i 2GO Systems OU zgadzasz się, że jakikolwiek spór wynikający z lub w jakikolwiek sposób związany z niniejszą umową EULA lub korzystaniem z aplikacji, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, statutu, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, i niezależnie od tego, czy roszczenie powstanie w trakcie lub po wygaśnięciu niniejszej umowy EULA, zostanie rozstrzygnięte w drodze wiążącego arbitrażu. UŻYTKOWNIK ZROZUMIAŁE I ZGADZASZ SIĘ, ŻE WPROWADZAJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ, KAŻDY UŻYTKOWNIK I RallyGO zrzekają się prawa do rozprawy sądowej lub do udziału w pozwie zbiorowym.

b. Wyjątki. Niezależnie od punktu 11.a powyżej, żadne postanowienie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ nie będzie uznawane za zrzeczenie się, wykluczenie lub w inny sposób ograniczenie prawa którejkolwiek ze stron do: (i) wniesienia indywidualnego powództwa do sądu ds. Drobnych roszczeń; (ii) przeprowadzić działania egzekucyjne za pośrednictwem odpowiedniej agencji federalnej, stanowej lub lokalnej, jeśli takie działanie jest dostępne; (iii) ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w ramach arbitrażu przed właściwym sądem; lub (iv) do wniesienia sprawy do sądu w celu rozpatrzenia roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.


13. Ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenie się gwarancji.

za. 2GO SYSTEMS OU, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ ICH ODPOWIEDNI OFICEROWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY (ZBIORCZO „STRONY RallyGO”) NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI I ŻADNEJ TREŚCI DOSTĘPNEJ W RAMACH USŁUGI. STRONY RallyGO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWDĘ, DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH JAKIEMU UŻYTKOWNIKOWI ANI ZA ŻADNE OPÓŹNIENIA LUB PRZERWY W STRUMIENIU DANYCH LUB INFORMACJI Z NIEZALEŻNEJ OD PRZYCZYNY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUGI I WSZELKICH TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO. JESTEŚ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE TREŚCI PRZEKAZANE DO SERWISU.

b. STRONY RallyGO NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAŁA WOLNA OD BŁĘDÓW ANI ŻE USŁUGA I JAKIEKOLWIEK TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB PODOBNYCH CECH NISZCZĄCYCH. JEŚLI KORZYSTANIE Z SERWISU LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI POWODUJE KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY SPRZĘTU LUB DANYCH, ŻADNA STRONA RallyGO NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA TYCH KOSZTÓW.

do. USŁUGA I WSZYSTKIE TAM ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM STRONY RallyGO WYŁĄCZAJĄ SIĘ WSZELKIE GWARANCJE, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

re. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA RallyGO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW ANI USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI SERWIS I WSZELKIE TREŚCI, NAWET NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, TORTU (W TYM NIEBEZPIECZEŃSTWA) LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JEŚLI TAKIEJ STRONĘ RallyGO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RallyGO ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSZELKICH INNYCH STRON RallyGO WOBEC CIEBIE LUB STRON TRZECICH W DOWOLNYCH PRZYPADKACH JEST OGRANICZONA DO WYSOKOŚCI ZAPŁACONYCH NAM ORAZ 100 USD.


14. Spory z osobami trzecimi.

za. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie spory, które masz z jakąkolwiek osobą trzecią wynikające z korzystania z usługi, w tym, na przykład, bez ograniczeń, z jakimkolwiek przewoźnikiem, właścicielem praw autorskich lub innym użytkownikiem, są bezpośrednio między Tobą a taką osobę trzecią i nieodwołalnie zwalniasz strony RallyGO z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

b. Właściciele wszelkich treści objętych licencją RallyGO do użytku w ramach Usługi są zamierzonymi beneficjentami niniejszej umowy EULA i mają prawo do egzekwowania niniejszej umowy EULA wobec użytkownika w przypadku nieautoryzowanego wykorzystania ich treści w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Postanowienia punktu 11 nie mają zastosowania do jakichkolwiek sporów między Tobą a zewnętrznym licencjodawcą treści RallyGO.


15. Odszkodowanie.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić Strony RallyGO przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi lub wynikającymi z (a) twoich naruszenie niniejszej umowy EULA; (b) dostęp, używanie lub niewłaściwe wykorzystywanie Treści RallyGO lub Usługi; lub (c) Treści użytkownika. RallyGO powiadomi Cię o każdym takim roszczeniu, pozwie lub postępowaniu. RallyGO zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, która podlega odszkodowaniu na mocy niniejszej sekcji. W takim przypadku zgadzasz się na współpracę przy wszelkich uzasadnionych prośbach wspierających RallyGO w obronie takiej sprawy na własny koszt.


16. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy EULA.

za. Semestr. Tak jak pomiędzy Tobą a RallyGO, Okres obowiązywania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ rozpoczyna się z chwilą pierwszego skorzystania z Usługi i trwa do wygaśnięcia niniejszej umowy EULA przez Ciebie lub RallyGO.

b. Zakończenie. Mogą Państwo wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA, wysyłając pisemne powiadomienie do RallyGO na adres support@RallyGO.eu, usuwając Aplikację z urządzenia mobilnego i zaprzestając wszelkich innych zastosowań Usługi. RallyGO zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ i dostępu użytkownika do całości lub części Usługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA. RallyGO może ponadto wypowiedzieć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ z dowolnego innego powodu za dziesięciodniowym (10) wypowiedzeniem przesłanym na adres e-mail powiązany z danymi uwierzytelniającymi konta. RallyGO zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usługi w dowolnym bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

do. Sekcje 1, 3.b, 5.b, 5.c, 6.d, 6.e, 6.f, 7, 9 "11, 15, 16.c i 17" 20 oraz wszystkie zdefiniowane w nich terminy będą przetrwać bezterminowo wypowiedzenie niniejszej umowy EULA.


17. Zgoda na komunikację elektroniczną.

Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas określonych wiadomości elektronicznych, zgodnie z opisem w Polityce prywatności. Przeczytaj Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej o swoich wyborach dotyczących naszych praktyk komunikacji elektronicznej.


18. Skontaktuj się z nami.

Możesz skontaktować się z nami w związku z korzystaniem z Usługi, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@RallyGO.eu.


19. Oprogramowanie typu Open Source.

Aplikacja zawiera określone oprogramowanie typu open source. Każdy element oprogramowania open source podlega własnym postanowieniom licencyjnym.

UWAGA DOTYCZĄCA APPLE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa EULA jest zawarta wyłącznie między Tobą a RallyGO, a nie z Apple, a Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację ani jej zawartość. Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacyjnych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji. W przypadku braku zgodności Aplikacji z obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić Apple, a Apple zwróci Użytkownikowi cenę zakupu odpowiedniej aplikacji; oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie ma żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji. Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń użytkownika lub osób trzecich związanych z aplikacją lub posiadaniem i / lub korzystaniem z aplikacji, w tym między innymi: (i) roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia, że ​​aplikacja nie jest zgodna z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i umorzenie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że aplikacja lub posiadanie i korzystanie z aplikacji narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków stron trzecich , podczas korzystania z Aplikacji. Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej umowy EULA będącej stroną trzecią, a po zaakceptowaniu tej umowy przez użytkownika Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane za zaakceptowane prawo) do egzekwowania niniejszej umowy EULA przeciwko Tobie jako beneficjentowi będącemu stroną trzecią niniejszej umowy EULA. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (ii) nie znajdujesz się na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych. Jeśli RallyGO dostarczy tłumaczenie niniejszej Umowy EULA w języku angielskim, tłumaczenie zostanie udostępnione wyłącznie dla wygody, a wersja angielska będzie nadrzędna.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 by 2GO Systems OÜ

Zarejestrowany pod numerem: 14961466

Adres: AH Tammsaare 47

11316 Tallinn, Estonia